C
COMMITTEES

ORGANIZATION COMMITTEE

Steering Committee chairs Andrzej Skowron (co-chair) / Guoyin Wang (co-chair) / Davide Ciucci / Jieye Liang / Roman Slowinski / Yiyu Yao / Wei-Zhi Wu / Tianrui Li / Yang Gao

Conference chairs Duoqian Miao / Jerzy Grzymala-Busse / Fanzhang Li / Mingrong Shen

Program Committee chairs JingTao Yao / Hamido Fujita / Xiaodong Yue

Special Event chairs Jusheng Mi / Łukasz Sosnowski

Workshop chairs Deyu Li / Pawan Lingras

Special session chairs Qinghua Hu / Hong Yu

PhD School chairs Davide Ciucci / Yuhua Qian

Local Organization chairs Xizhao Luo / Xiaoyan Xia / Hongyun Zhang

Publication chairs Nouman Azam / Bing Zhou

Publicity chairs Qinghua Zhang / Yan Zhang / Zhihua Wei

Web chair Juncheng Jia

PROGRAM COMMITTEE